Burs Yönergesi

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ

BÖLÜM 1

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından  orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun esas ve koşullarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, yurt içindeki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya bu  kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Atatürkçü Düşünce Derneği  tarafından verilecek  bursla ilgili kuralları ve  işlemleri düzenler.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınarak 5. maddesi (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede adı geçen;

Dernek: Atatürkçü Düşünce Derneği’ni,

Tüzük: Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü,

Genel Başkan; Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanını
GYK; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim kurulunu,

Şube Başkanı: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesinin yönetim kurulu başkanını,

Kol; Kollar yönetmeliğine göre çalışan Genel merkez veya şube çalışma kollarından her birini

Şube Yönetim Kurulu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri Yönetim Kurulları’nı

Üye: Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi’ni

Genel Merkez Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolu’nu

Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolu’nu

Kol Sorumlusu ; Kol çalışanları içinden seçilen kişiyi,

Öğrenci: Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan,  iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ya da yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

BÖLÜM 2

ESAS HÜKÜMLER

BURS BAŞVURULARI:

Madde 5- Burstan yararlanmak isteyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri’ne şahsen başvuruda bulunurlar.

Başvuru Zamanı:

Madde 6- Burs başvuruları; 2011 yılı için,
a) 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılır.�
b) 15-30 Ekim tarihleri arasında yazılı bilgiler değerlendirilir.
c) 1-15 Kasım tarihleri arası sözlü görüşme yapılır.
d) 15-16 Kasım tarihleri arası sonuçları açıklanır.

Burs tutarı ve Sayısı:

Madde 7- Burs verilecek öğrenci sayısı, her yıl Kasım ayında yapılacak Şube Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Aynı toplantıda, o yıl için verilecek burs tutarı da kararlaştırılır. Bir öğrenciye verilecek burs miktarının yıllık toplamı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bir öğrenciye vereceği yıllık tutardan fazla olamaz.

Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine, belirlenecek uygun miktar ile daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır.

BURS  ALABİLME KOŞULLARI :

Madde 8 – Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olmak

c) Dernekteki kol çalışmalarından en az bir tanesine düzenli katkı sunmak, törenlere ve gençlik çalıştaytlarına katılım sağlamak.

d) Atatürk ‘ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk Devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini benimsemiş, toplumumuza yaraşır, nitelikli birey olmak,

e) İzmir ‘de Ege Üniversitesi öncelikli olmak üzere İzmir ve Manisa il sınırları içindeki iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren “DEVLETE AİT”  yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya  lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

f) Bayraklı veya Bornova ‘da ikamet ediyor olmak,

g) Başarısını belgelemek (Üniversiteye giriş belgesi fotokopisi, okuyanlar için not çizelgesi, transcript  vb.)

h) Devlet bursu veya Başbakanlık bursu dışında, başka bir resmi veya özel kuruluştan kredi veya burs almayanlar önceliklidir.

ı) Gelir durumu nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duymak,

j) Derslerinde %80 başarılı olmak,

k) Disiplin cezası almamış olmak,

l) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresini aşmamış olmak,

m) Şehit ailelerine yukarıdaki şartlara uymak kaydıyla burs önceliği tanınır.

Değerlendirme:

Madde 9- Şube Yönetim Kurulu; aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda burs alanın hakkında varsa Şube Gençlik Kolu sorumlusunun görüşünü de alarak, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirir:

a) Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,

b) Ailesinin gelir durumu,

c) Ailesinde okuyan kardeş sayısı,

d) Ailesinin  oturduğu yer,

e) Öğrencinin ara sınıflardaki not durumu,

f) Dernek çalışmalarına olan katılım ve katkısı,

g) Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan üyelerden burs başvurusu yapan varsa, Şube Yönetim Kurulu bu kişilere öncelik tanır.

h) Şehit çocuklarına yukarıdaki kurallara uyması kaydı ile başvurularına öncelik tanınır.

Yukarıdaki ölçütlere ve Madde 8’de belirtilen burs alabilme koşullarına göre yapılan değerlendirmeden sonra burs verilmesi uygun görülen adaylar, burs kararı kesinleşmeden önce Şube Yönetim Kurulu tarafından görüşmeye çağrılır. Bu görüşme sırasında varsa Şube Gençlik Kolu Sorumlusu da bulunabilir. Bütün bu işlemlerden sonra burs alabilme koşullarına sahip olan öğrenciye, Şube Yönetim Kurulu kararı ile burs bağlanır.

Burs alacaklardan İstenİlen Belgeler:

Madde 10- Burs almaya hak kazanan öğrencilerden, aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmeleri istenir:

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

b) 2 adet fotoğraf

c) Öğrenci  Belgesi (kendisi ve kardeşlerine ait)

d) İkametgâh Belgesi- Eğitim dönemlerinde ailesinin yanında kalmadığına dair belgeler, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerden ikametgâh belgesi)

e) Aileningelirini gösteren belge,

f ) Geliri olmayanlar için SGK veya Vergi Dairelerinden ilişiği olmadığına dair belge

g) Ara sınıflarda okuyanlardan not durum çizelgesi  (transkrip)  istenir.

h) Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı.

Burs Ödemesi:

Madde 11- İşlemlerin tamamlanmasından sonra, Şube Yönetimlerinin uygun göreceği şekilde Kasım ayının ilk haftasından itibaren başlanır. Bursların süresi; Şube Yönetimlerinin kararıyla belirlenir veya her yılın Kasım – Mayıs döneminde, ilgili ayın ilk haftası içerisinde ödenir.

Burs alanların Durumunun İzlenmesi:

Madde 12- Burs alan öğrencinin dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına düzenli olarak katılması gerekir. Her dönem sonunda not ortalamasının başarılı olması aranır.

Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Şube Yönetim Kuruluna sunması gerekir. (Önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.) Burs alanların durumunun izlenmesinde, Şube Yönetim Kurulu sorumludur. Şube Gençlik Kolu, burs alanların dernek etkinliklerine, Gençlik Kolu çalışmalarına katılımı hakkında Şube Yönetim Kurulu’nu her ay düzenli olarak bilgilendirir.

Bursun  Kesilme Halleri:

Madde 13: Aşağıda belirtilen hallerin Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:

a) Dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına mazeretli veya mazeretsiz en fazla 3 (üç) kez katılım ve katkı sağlamaması,
b) Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının Şube Yönetim Kurulunca haklı gerekçelere dayandığı saptanması halinde,
c) Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunanların,
d) Burs bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunanların,
e) Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
f) Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/ kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,

g) Okulundan mezun olanların bursu Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

BURS BİLGİ BANKASI:

Madde 14

Genel Merkez ve Şubelerimiz tarafından verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri, ödenen burs miktarı ), Şube Başkanlıkları tarafından Genel Sekreterliğine bildirilir. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak ADD Şubeleri Burs Veri Tabanının da – Burs Bilgi Bankası – kayıt altına alınır.

Yıl içerisinde burs konusunda yapılan işlemler (bazı bursiyerlerin bursunun kesilmesi) hakkında Şube Başkanlığı Genel Sekreterliği bilgilendirir, burs bilgilerinin güncelliğini koruması esastır.

BÖLÜM 3

SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller :

Madde 15

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Yürürlük

Madde 16

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 21.08.2010  tarih ve 3 sayılı  kararı ile kabul edilmiş,15.12.2010 tarih ve 6 sayılı kararı ile düzeltmeler yapılarak  işlerlik kazanmıştır.

Yürütme

Madde 17

Bu yönergenin kurallarını Genel Yönetim Kurulu yürütür.