Gençlik Kolları Yönetmeliği

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENÇLİK KOLU

YÖNERGESİ

*ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU’NUN 11/03/2011 TARİH VE 3 SAYILI KARARI İLE İŞLERLİK KAZANMIŞTIR.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

KURULUŞ
Madde 1: Genel Merkez ve Şube düzeyinde Genel Yönetim Kurulu ve şube yönetim kurullarına bağlı olarak çalışmak üzere Gençlik Kolu kurulur.
18 – 30 yaş arasındaki tüm üyeler Gençlik Kolu’nun üyesi kabul edilirler.

AMAÇ
Madde 2: Bu yönergenin amacı, ulusumuzun geleceğini oluşturan gençlerimize Atatürkçü Düşünceyi öğretmek, benimsetmek, sevdirmek ve Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk Devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş, toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek için gençlerin sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarını sağlamak, bilgi beceri kazanmalarına yardımcı olmak, her bağlamdaki gençlik çalışmalarını düzenleyip inceleme yapmak, yönlendirmek, geliştirmek ve denetlemek, amacıyla kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolunun işleyişini, ilgili ilkeleri ve yöntemleri düzenlemektedir.

KAPSAM
Madde 3: Bu yönerge, Atatürkçü Düşünde Derneği Genel Merkezi ile Şubelerindeki Gençlik Kollarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

DAYANAK
Madde 4: Bu yönerge Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünün 21 maddesi ( C ) bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

TANIMLAR
Madde 5:            Bu yönergede geçen;
Dernek:              Atatürkçü Düşünce Derneği’ni
Genel Merkez:  Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’ni
GYK :                Genel Yönetim Kurulunu
GYK Bölge Sorumlusu:       Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nda Görev Alan İlgili            Genel Yönetim Kurulu Üyesini                                                                                    
Gençlikten Sorumlu Genel Yönetim Kurulu Üyesi: Atatürkçü Düşünce Derneğinin  Gençlikten Sorumlu GYK Üyesi veya Üyelerini
Şube Başkanı:  Atatürkçü Düşünce Derneği İl ve İlçe ve Belde  Şube Başkanları’nı
Genel Merkez Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolu’nu
Genel Merkez Gençlik Kolu Yönetimi: Genel Merkez Gençlik Kolu Yönetiminde  görev  alanları
Genel Merkez Gençlik Kolları Sorumlusu: Genel Merkez  Gençlik Kolları Sorumlusunu
İl Eşgüdüm Gençlik Komisyonu: Şube Başkanlığı ve Bölge Sorumlusuna bağlı olarak çalışan – illerde veya büyükşehirlerde oluşturulan –  örgütlenme ve iletişim komisyonunu
Gençlik Kolu:    Şube Gençlik Kolu’nu
Gençlik Kolu Sorumlusu: Şube Gençlik Kolu Sorumlusu’nu

Bölge Temsilcisi: Bölgelerde Şube Gençlik Sorumluları ile Şube gençlik temsilcilerinin seçtiği kişiyi  ifade eder.

                                                     

 

                                                       İKİNCİ BÖLÜM

                                                                  ESAS HÜKÜMLER

                                               GENÇLİK KOLLARININ AMAÇLARI

Madde 6: Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabede Türk Gençliğine verdiği görevin sorumluluğuyla, Atatürkçü Düşünce Derneği tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak. Bu bağlamda;
a) Türk Gençliğini dünya ve ülke genelinde gelişen olayların doğru algılanması ve doğru çözümler üretmesi ve doğru çözümlerden yana tavır almasına katkı koyacak bilinç düzeyini artırmak için sürekli eğitim vermek,

b)Türk Gençliğini Atatürkçü Düşünce ışığında birleştirici, bütünleştirici çalışmalar yapmak.

c) Atatürkçü Düşünce Derneği Şubelerindeki gençlerin Türk Devrimine, Atatürk İlkeleri doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak.
d) Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmek.
e) Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak.
f) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimine taban oluşturacak yapıyı sağlamak için katkıda bulunmak.
g) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
       

Genel Merkez Gençlik Kollarında GÖREV ALMANIN Koşulları

Madde 7: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nda Görev Alabilecek Üyeler;

a)      Şube Gençlik Kollarında en az bir yıl aktif çalışan üyeler, Kollarda yönetici olanlar veya çeşitli dallarda ( basın – yayın, bilişim uzmanlığı, sanatkârlık vb.) Kol çalışmalarına katkı sağladığı bilinen, şube yönetimleri ve Genel Merkezce önerilen ve Genel Yönetim Kurulu’nca uygun görülen üyeler, Kolda görev alabilirler.
Yukarıdaki önkoşulları taşıyan üyelerin;

b)       En az lise mezunu olmaları,
– Görev alabilmeleriyle ilgili şube onay belgesi almaları,
– (a) bendinde yer alan koşulları taşıdıklarını yazılı olarak (öğrenci kimlik kartı, mezuniyet belgesi, ustalık belgesi, sertifika vb.) belgelemeleri gerekmektedir.

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU

Madde 8:

Gençlik Kolları Yönetim  Kurulu :

1-      Bölgelerden  seçilen 9 gençlik temsilcisi ve

2-      Ankara il şubeleri Gençlik kolları çalışmalarına katılan ve şube yönetimlerince uygun görülen adaylar ile  şubeler ve Genel Merkez tarafından katkılarına ihtiyaç duyulan (7/ a da belirtilen )üye adaylar arasından Ankara şubeleri gençlik kolları üyelerinin yapacakları seçim sonucu sıralamada belirlenecek 6 temsilci ile toplam 15 üyeden  oluşur.

Gençlik Kolları Yönetim Kurulu görevlendirildikten sonra Gençlikten sorumlu GYK Üyesinin de katılacağı toplantıda kendi arasında görev dağılımını yapar ve bir Sorumlu, bir Sorumlu Yardımcısı ve Yazmanını seçer. Görev dağılımı Genel Yönetim Kurulu’na sunulur. Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun, istifa veya diğer nedenlerle eksilmesi durumunda; yeni yönetim kurulu üyesi; Ankara merkez şubeleri için görevlendirme, bölgeden seçilmiş üye için yedekten çağırılır ve GYK onayıyla Yönetim Kurulunda çalışmaya başlar. Görev değişiklikleri ve üyelik görevinin sona ermesi için de aynı usul işletilir.
Genel Merkez Gençlik Kolu, Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır. Başkanı Genel Başkandır.
Gençlik Kolları Sorumlusu, gerektiğinde çağrılı olarak Genel Yönetim Kurul toplantılarına katılarak Gençlik Kollarını temsil eder. Bu kurullarda görüşülen Gençlik Kolları ile ilgili konularda Gençlik Kolları sorumlusuna konunun açıklanmasında ve bilgilendirmesinde öncelikli olarak söz hakkı verilir.

Bölgelerden, Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi – Örgütlenme Biçimi ve Süreci:
a) Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bölgelerde, Gençlik Kolları, bölgelerin, yapısal, fiziksel ve örgütleme koşulları ile gençliğin bölgelerdeki durumunu değerlendirilerek ülke içinde örgütlenir.
b) Belirlenen her bölgede, Gençlik Kolu bulunan şubelerden şubelerini temsilen ;
– Şube Gençlik Kolu Sorumlusunun ,
– Katılımcı Şubenin Gençlik Kolu üyesi 50’den fazla ise Gençlik Sorumlusuyla birlikte bir şube gençlik temsilcisinin,
– Katılımcı Şubenin Gençlik Kolu üyesi 100’den fazla ise Gençlik Kolu Sorumlusuyla birlikte iki Şube gençlik  temsilcisinin katılımıyla , Gençlik Bölge Temsilcisi Belirleme Toplantısı yapılır. Bu toplantıda Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nda yer alacak Bölge GençlikTemsilcisi belirlenir.
Bölge Temsilcisi, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile belirlenir. Oy sıralaması yapılıp en yüksek oyu alan aday asil, sıradaki yedek üye olur.
Toplantı sonunda belirlenen isim, GYK Bölge sorumlusu aracılığıyla Genel Yönetim Kurulu’na sunulur. Bölgelerden belirlenen isimler Genel Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, onaylandığı takdirde görevlerine başlarlar.
c) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu için; Bölge Temsilcilerinin belirlenmesi, Genel Merkez Genel Kurulu’ndan (olağan/olağanüstü ) sonraki üç ay içinde yapılır. Yapılamadığı takdirde GYK bölge sorumluları , Bölge Temsilcileri’ni belirler. 
d) Bölge Temsilcisi Belirleme Toplantısı’nın toplanma çağrısı, Bölge Sorumlusu ve/veya Gençlikten Sorumlu GYK Üyesi tarafından yapılır.

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 9: Toplantılar Gençlik Kol Sorumlusunun  çağrısı üzerine her koşul altında ayda en az bir defa yapılır. Başkanın ya da kurul üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine de olağanüstü toplantı yapılabilinir.
Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır, ancak karar yeter sayısı toplam üye sayısının 1/3’ünden aşağı olursa karar alınamaz ve toplantı ileri bir tarihe ertelenir.
Toplantı tutanaklarının tutulmasından ve korunmasından Gençlik Kolları Yazmanı sorumludur.
Her toplantıdan sonra, Gençlik Kolları internet sayfasından toplantıda ele alınan konular/ kararlarla ilgili bilgilendirme yapılır.
Gençlik Kolu tarafından alınan kararlar ve etkinliklere ilişkin yazışmalar Gençlik Kollarının bağlı olduğu birimin (Genel Sekreterlik ) onaylaması ile uygulanır.
GYK tarafından görevlendirilen Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kuruluna( Olağan- Olağanüstü) kadar çalışır.  

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez ilkelerine ve çalışma programına sadık kalmak üzere;
 
a) Atatürkçü Düşünce Derneği Şubelerindeki gençlerin, Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirir.
b) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak  ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla, Atatürkçü Düşünce Derneğine taban oluşturacak katkılarda bulunur.                 
c) Gençliğin yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için  araştırmaların yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini sağlar.
ç) Gençliğin örgütlenme, eğitim, sağlık ve çalışma yaşamına yönelik sorunlarını tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar, çözümlerine yönelik politikaları geliştirir ve Genel Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
d) Genel Yönetim Kurulu’nun onayından çıkan  çözüm önerileri çerçevesinde bölgesel gençlik kongrelerini yaşama geçirebilmek için  altyapı çalışmalarını yapar.
e) Şube Gençlik kollarının çalışmalarına yönelik Genelgelerin hazırlıklarını yapar. İlgili makamın onayından geçen genelgelere uyulup, uyulmadığını takip eder.
f) Gençlik Dergisini çıkarma hazırlıklarını yapar.
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki ulusal çizgideki diğer gençlik örgütlenmeleri ile Üniversitelerde Atatürkçü gençlik örgütleri ile ilişkileri geliştirir. Diğer gençlik örgütleriyle ilişkileri kurar.
h) Tüm şube gençlik kollarının katılacağı Çalıştay, yılda en az bir kez yapılır,Gençlik kampı vb. gibi etkinlikleri düzenler ve hazırlıklarını yapar.
ı) Gençlerin sorunlarına ve çözümlerine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için diğer kollarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapar.
i) Yurt genelinde ve yöresel olarak özellikle gençlerin katılımının sağlanacağı aydınlanma ve danışma  birimleri oluşturma konusunda çalışmalar yapar.
j) Gençlerin karar almak yeteneğinin geliştirilmesi için örnek uygulamalar yapar.
k) Dernek Tüzüğünde belirlenmiş olan amaçları gerçekleştirmek ve Dernek kuruluş amaçlarına ulaşmak için Gençlik Kolları tarafından yürütülen çalışmaları ülke genelinde planlar ve eşgüdümünü sağlar.
l) Gençlik Kolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Genel Merkez kurullarına bilgi verir, önerilerini alır ve bu konularda raporları sunar.
m) Gençlik Kolu bulunmayan Şubelerde Gençlik Kolu kurulması için çalışmaları Şube aracılığı ile yürütür.
n) Genel merkez gençlik kolu, şube başkanlığını bilgilendirmek ve onayını almak kaydıyla şube gençlik kolunu veya genç üyeleri/üyeyi belirli bir konuda görevlendirebilir.
o) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu çeşitli alanlarda kendisine bağlı alt çalışma masaları (örgütlenme, danışma ve çeşitli AR-GE alanlarında) oluşturur.
p) Gençlik kollarının kullanacağı internet sitesi kurar.
r) Öğrenci gençliğin burs ve yurt sorununun çözümü için çalışmaları yapar.

ŞUBE GENÇLİK KOLU KURULUŞU

Madde 11: Şube Gençlik Kolu Yönetimi, Şube üyesi gençlerin Şube  yönetiminin kararı ile toplanması ve yapılan seçimle 3ya da 5 kişilik yönetimini belirlemesi ile oluşur. Şube Gençlik Kolu , kendi aralarında yapacakları görev dağılımı ile Kol sorumlusunu, yardımcısını ve yazmanı belirler. Şube Gençlik Kolu Şube Yönetim kurulunun kararı ile faaliyete geçer. Gençlik Kolu Yönetimi 7 gün içinde Şube Başkanı tarafından Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirilir.
Şube Gençlik Kolu Yönetiminin çalışma esasları Genel Merkez Gençlik Kolu’nunki gibidir.
Şube Gençlik Kollarının Yerel Eşgüdümü, İl Eşgüdüm Şubelerince yürütülür.
Büyükşehir statüsündeki illerde oluşturulan İl Gençlik Eşgüdüm Komisyonu, çalışmalarını Genel Merkez Gençlik Kolları ve Bölge Sorumlusu olan GYK Üyesi ile birlikte düzenler.

ŞUBE GENÇLİK KOLU GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE AMAÇLARI

Madde 12
a) Genç üyelerin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.
b) Bütün etkinlikleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek. Çevre olanakları, Çevre gereksinmeleri ve gençlerin istekleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek.
c) Genelgelerin ve kararların gereğini yerine getirmek. İlgililere yazılı olarak duyurmak.
d) Genç üyelerin aileleriyle işbirliği kurarak, kol faaliyetlerinde çevre ile bütünlük sağlamak.
e)  3 veya 6 aylık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi Şube Başkanlığı yoluyla Genel Sekreterliğe göndermek ve o çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek. Plansız etkinliklerle ilgili olarak Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetimini bilgilendirmek.
f) Talep edilmesi halinde Gençlik Kolu çalışmalarını içeren raporları ve üye sayısını Genel Merkez Gençlik Koluna göndermek.
g) Gençlik Kolu çalışmalarının gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak.
h) Görevlerini yerine getirmek için üyelerin katılımı ile Gençlik Kolu Yönetimine bağlı alt çalışma masaları oluşturmak.
ı) Şube yönetiminin onayı ile Genel Merkez Gençlik Kolu’nun aldığı kararları uygulamak ve Genel Merkez tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek.
i) Gençlerin örgütlenme, eğitim ve çalışma yaşamına yönelik genel, bölgesel ve özellikle aileden kaynaklanan sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri ile birlikte Şube Yönetim Kurulu’nun da onayını da alarak Genel Merkez Gençlik Kollarına göndermek.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 13: Gençlik Kollarında saptanan amaçlar doğrultusunda gençlerin ilgi ve istekleri de göz önünde bulundurularak çalışmalar düzenlenir.
1)   Anma toplantıları
2)   Basın açıklamaları 
3)   Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günleri Kutlamalarına Katılma
4)   Eğitim Çalışmaları
 a)   Sempozyum
 b)   Konferans
 c)   Panel
 d)   Kurs
 e)   Seminer
5)   Satranç
6)   İzcilik ve kamplar
7)   Doğal ve Tarihi Çevreyi Koruma ve Öğrenme Çalışmaları
      a)   Çevre koruma ve Halk Sağlığı Hizmetleri
      b)   Ormanı Koruma ve Geliştirme Çalışmaları
8)   Spor dallarında başlangıç ve eğitim
       a-Spor takımları
9)   Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar
10) Gösteri ve Kutlama Çalışmaları
       a)   Şenlikler
       b)    Festivaller
11)   Çevre Gezileri
       a)     Piknik ve Tarihi yerlere gezi
       b)    Huzurevi, hastane, yetiştirme yurtları ziyaretleri vb. gibi

12)  Yarışmalar
a)    Spor Yarışmaları
b)    Şiir, Karikatür, Resim ve Slogan vb. gibi
13)  Kampanyalar
a)     İlaç, Kitap, Kırtasiye, gazete vb. toplama kampanyası
b)     Zararlı alışkanlıklara karşı kampanya ( uyuşturucu, sigara, alkol vb. gibi)
c)     İmza Kampanyası
14)   Edebiyat
        İmza günleri, söyleşiler
15)   Sergi Düzenlenmesi
16)   Müzik
a)     Enstrüman eğitimi
b)     Koro çalışmaları
17)   Tiyatro
18)  Genel Merkezin ve Şubelerin etkinliklerini destekleyici, kolaylaştırıcı çalışmalar.

SORUMLULUK

Madde 14: Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik  Kolunun yönetiminden, yapılacak çalışmaların yürütülmesinden, Genel Yönetim Kurulu sorumludur.

 

 

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 15 :
Gençlik  Kollarında,Genel Merkez’de Genel Sekreter, Şubelerde Şube Yönetimince onaylanan (Toplantı tutanakları için)Karar Defteri tutulur.

GENÇLİK KOLLARININ FESHİ

Madde 16 :

a) Şube Gençlik Kolunun feshi için, Şube Yönetim Kurulunun kararı gerekir.
b) Genel Sekreterlik bilgilendirilir.
c) Şube Yönetim Kurulu tarafından fesih nedenini içeren dilekçe, Şube Gençlik Kolları sorumlusunun savunması ile birlikte Genel Yönetim Kuruluna gönderilir.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde 17 :
a) Disiplin konularında Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzük Hükümleri uygulanır.
b) Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, tespit ettiği sorumsuzluk ve disiplinsizlik konularını, Gençlik Kolları Sorumlusunun imzasıyla Şube Yönetim Kuruluna veya Genel Yönetim Kurulu’na, disiplin işlemlerinin başlatılması istemiyle  tespit / tutanak raporu şeklinde sunar. Söz konusu talep için Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alması gerekir.
Şube Gençlik Kolu da aynı yöntemle kendi yönetim  kurullarına  rapor sunarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Madde 18: Bu Yönerge Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.
Madde 19: Bu Yönerge, kurallarını Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı yürütür.

Madde 20: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nun 28.10.2008 tarih 6/11 sayılı kararı ile işlerlik kazanan önceki Gençlik Kolu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1: 10.07.2010 ile 09.10.2010 tarihlerinde Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bölgelerde yapılacak seçimle görevlendirilerek tamamlanacak olan Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nun görev süresi, yapılacak Genel Merkez Genel Kurulu’na kadardır.

Geçici Madde 2- Sadece bu seçim dönemine özel uygulama olarak;

Gençlik Kolları Yönetim  Kurulu ,bölgelerden seçilmiş 9 temsilci ile  genel merkez yönetiminin atayacağı 6 temsilciden  olmak üzere 15 kişiden oluşur.