Yayın Yönetmeliği

           ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmelik, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’nce oluşturulacak Yayın Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.  

Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürkçü Düşünce ışığında siyasal, ekonomik, toplumsal vb konularda yapılacak kitap, ansiklopedi vb gibi telif ya da süresiz; dergi, gazete, bülten, broşür vb gibi süreli; afiş, çeviri, görüntülü film, resim, fotoğraf, sesli, sanal vb yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak her türlü yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan kitapların satın alınması, yazılı, sesli ve görüntülü yayınların hazırlanması, incelenmesi, çevirisi, değerlendirilmesi ve basılması; Atatürkçü Düşünce bibliyografyalarının yayımlanması; uluslararası kurum ve kuruluşların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, sanatsal vb alandaki gelişmelere ilişkin yayınlarından gerekli görülenlerinin tercüme ettirilmesi, basılması ve bunların tümünün dağıtımı, satışı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların internet sitelerinde hizmete sunulacak elektronik yayınları, bu eserlerin televizyon ve radyoda seslendirilmesi veya oynatılmasını; dernekte düzenlenecek eğitim çalışmalarında, eğitim alanların ve verenlerin, eğitim dokümanı, tez, çeviri, makale, araştırma ve bunlar gibi diğer yayın, bilgi ve belgelerinin yayınlanması için Yayın Kurulu kurulması ile anılan Kurulun çalışma esaslarını, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2Bu Yönetmelik, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılacak yayınlarla ilgili her türlü işlem ve hizmeti kapsar. 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik,  Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü ve derneklerle ilgili  mevzuata göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Dernek; Atatürkçü Düşünce Derneğini,

Başkanlık; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı,

Genel Yönetim Kurulu; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu,

Yayın Kurulu; Atatürkçü Düşünce Derneği Yayın Kurulu’nu,  

Tüzük; Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü,

Genel Kurul; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu’nu,

Program; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezince kabul edilen Çalışma Programı’nı,

Eser; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki eseri,

Genel Yayın Yönetmeni; Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yürürlüğe konan bu Yönetmelik çerçevesinde çıkarılacak tüm yayınları yönetecek kişiyi ifade eder.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YAYIN KURULU VE ESERLERİN İNCELENMESİ

YAYIN KURULU

 

Madde 5 – Yayın Kurulu, Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen en az beş (5) kişiden oluşur. Bu sayı gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü alanlarda uzmanlardan yardım alabilir.

Yayın Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun görev dönemi süresince görev yapar.

Yayın Kurulu’nun boşalan üyeliklerine aynı yöntemle kalan süre için yeni üyeler belirlenir.

Başkan, Kurulun doğal üyesi ve başkanıdır.

Kurulun, sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

Toplantı ve Karar

Madde 6 – Yayın Kurulu, kendi programı doğrultusunda veya Kurul Başkanının daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın kullandığı oy, çoğunluk tarafını belirler.

Yayın Kurulu üyelerine ait eserlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılara eser sahibi üye katılamaz.

Görev ve Yetkileri

Madde 7 – Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin amacı ve çalışma programı doğrultusunda, Atatürkçü Düşünce Sistemine, Kurtuluş ve Kuruluş süreci kadrolarına, Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk Devrim ve ilkelerine yönelik her türlü haksız ve yersiz eleştiriye yanıt vermek; Yurt bütünlüğüne ve ulusal birliğe zarar verecek eylem ve söylemlere Atatürkçü bakış açısıyla karşılık vermek, ulusu bilgilendirmek başta olmak üzere;

a) Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından çıkarılacak aylık ve/veya daha uzun dönemli süreli yayın çıkarılmasına karar vermek; çıkarılacak yayınların ilkelerini, biçimini, içeriğini belirlemek, yayınlarda yer alacak yazıları seçmek,

b) Derneğin yıllık etkinlik planına ve bütçe olanaklarına uygun olarak, yayınların içerik ve biçim yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak,

c) Şubelerce yayınlanacak kitap ve benzeri yayınları inceleyip Genel Sekreterliğe görüş bildirmek,

ç) Hangi eserlerin ve işlenmelerin Derneğin yıllık etkinlik planları çerçevesinde malî olanaklara göre bastırılması, çoğaltılması, yayımlanması veya sanal ortama aktarılması gerektiğini kararlaştırmak,

d) Yayımlanacak dergi ve kitapların yayın ilkelerini belirleyerek bu ilkeler etrafında eserlerin basım ve yayımını sağlamak,

e) Teknik özelliklerini ve baskı şartnamelerini belirlemek,

f) Görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanmasını sağlamak,

g) Uluslararası kurum ve kuruluşların ilgili yayınlarını izlemek, gerekli görülenlerin çevirisine karar vermek,

ğ) Yerli ve yabancı dergilere abone olunması, kitapların satın alınması konusundaki istemleri incelemek ve karara bağlamak,

h) Atatürkçü Düşünce alanında toplum ihtiyaçlarına uygun olarak belirleyeceği araştırmacı veya araştırmacılara ansiklopedi ve bibliyografya hazırlatıp yayımlanmasını sağlamak,

ı) Radyo ve televizyonlarla işbirliği içinde Atatürkçü Düşünce konusunda halkı aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, yayın dizilerini saptamak ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri belirlemek; bu eserleri yapmak, yayınlatmak,

i) Derneğin kütüphanesine satın alınacak eserleri belirleyip alımlarını karara bağlamak.

Dergi

Madde 8 – Derneğin dergisinin yayımlanması ile ilgili çalışmalar, Başkan tarafından görevlendirilecek ADD üyesi Genel Yayın Yönetmeni ile Yayın Kurulu tarafından yürütülür. Bir ya da birden çok dergi çıkarılmasına Yayın Kurulu tarafından karar verilir.

İnceleme Yöntemi

Madde 9 – Yayımlanmak veya satın alınmak üzere Derneğe önerilen her türlü eser ya da işlenmelerin yayınına Yayın Kurulu tarafından karar verilir.

Yayın Kurulu üyelerinin yazdığı eserler, ilgili üyenin katılmadığı toplantıda değerlendirilir.

Dergi ve gazetelere abone olunması ve kitapların satın alınmasına ilişkin istemler, eseri tanıtıcı bilgiler ve fiyatını içeren proforma faturanın yer aldığı dosyalar halinde Yayın Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

Madde 10  – İncelenen eser veya işlenmelerin

a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur” ibaresi;

b) Düzeltme, çıkarma veya ekler yapılması gerektiği takdirde, değişiklik listesi eklenerek “Yapılan Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur” ibaresi,

c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görülmemiştir” ibaresi yazılarak üyelerce imzalanır. Farklı görüş sahibi olan üye görüşünü belirtir.

Eser sahibi (b) bendinde istenen değişiklikleri yapmazsa eserinin yayımından vazgeçmiş sayılır.

Değerlendirme İlkeleri

Madde 11 – Yayın Kurulu, yayımlanmak istemiyle Kurula gelen eserleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirir:

a) Biçimsel ilkeler:

1) Eser sahibinin daha önce yayımlanmadığını açıklayan bir dilekçesi ve eserini iki örnek olarak sunmuş olması,

2) Eserlerin bilgisayar ortamında CD veya disket olarak teslim edilmesi ve çıktıların kâğıtların tek yüzüne iki satır aralıkla, o alanda ADD’nin açıkladığı yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması,

3) Eserin sahibi tarafından imzalanmış olması,

4) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve eser içeriğinin basım teknolojisine uygun yöntem ve teknikle hazırlanmış olması,

5) Fotoğraf ve saydamların, nitelikli bir basım için yeterli olması gerekir.

 

b) İçerik ilkeleri:

1) İçeriğinin suç unsuru taşımaması,

2) Atatürk İlke ve Devrimlerine, ulusal çıkarlara ve Dernek Çalışma Programına aykırı olmaması,

3) Atatürkçü Düşün ışığında toplum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, her alanda doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunması,

4) Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, etkinlik katılımcıları, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,

5) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması gerekir.

Eserlerin saklanması

Madde 12 – Dernek tarafından yayınlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü bütün eser ve işlenmelerin ilk ve sonraki baskılarının her birinden on adet ve satın alınan eser veya işlenmelerden beş adet olmak üzere Dernek Genel Sekreterliğince Ahmet Taner Kışlalı kütüphanesinde arşiv oluşturulur.

Gönderilen eserlerden, Yayın Kurulunca gerekli görülenler Dernek Genel Sekreterliği tarafından kütüphane arşivinde saklanır. Saklanması gereksiz bulunanlar geri verilir.

Ücretler

Madde 13 – Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücretleri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri ve düzeltme ve koordinatörlük ücretleri gibi konulara ilişkin yöntem ve uygulama esasları GYK kararıyla belirlenir. Uygulama Genel Saymanlıkça yürütülür.

Yürürlük

Madde 14 – Bu Yönetmelik GYK kararı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dernek Başkanı yürütür.